חוקי עזר עירוניים

חוקי העזר שבסמכות מועצת העירייה להתקין, מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה של הרשות המקומית.
  • בעזרת חוקי העזר מממשת הרשות המקומית את סמכויותיה וחובותיה כלפי תושבי המקום ומסדירה את דרכי הפעילות של מחלקותיה, במתן השירותים לתושבים.
  • באמצעות חוקי העזר יכולה הרשות המקומית להטיל על בעלי נכסים או מחזיקיהם לבצע בנכסים פעולות מסוימות, או להימנע מפעילויות אחרות.
  • מועצת העירייה באמצעות חוקי העזר קובעת סדרים, נהלים וכללי התנהגות הקובעים את איכות חייו של הפרט בתחומי הרשות, בהתחשב בצרכים ובאינטרסים השונים של תושבי הישוב.
    לדוגמא: תברואה, ניקוז, גינון, תרבות, רווחה, רישוי עסקים, הסדרת תנועה עירונית, כבאות, שימור רחובות, הבטחת בנייה נאותה וכדומה.
חוקי העזר העירוניים נועדו, איפוא, לאפשר לעירייה ביצוע הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם, על פי פקודת העיריות או על פי כל דין אחר, או לעזור לעירייה בביצועם של אותם תפקידים.
כך למשל העירייה מחויבת על פין דין להתקין מערכות ביוב ומערכות טיפול בשפכים, הנחת קווי אספקת מים, סלילת כבישים ומדרכות, הצבת עמודי תאורה ברחובות ציבוריים, בניית תעלות ומתקני ניקוז למי גשמים וכיו"ב (להלן "ביצוע תשתיות").

על פי דין, מימון ביצוע התשתיות מוטל על בעלי הנכסים הגובלים ו/או נכסים הנהנים מביצוען של אותן תשתיות.
באמצעות חוקי העזר העירוניים (חוק עזר לביוב, חוק עזר לאספת מים, חוק עזר סלילת כביסים ומדרכות וכיו"ב) גובה העירייה אגרות והיטלים לצורך מימון ביצוע התשתיות מבעלי נכסים.
העירייה מחויבת לפעול ולעשות לסילוק מכשולים המונחים ברחוב או במקומות ציבוריים ו/או רחובות, כן מחויבת העירייה לפעול לשמירה על ניקיון חצרים ורחובות.
חוקי העזר בעניינים אלה מסייעים לעירייה באכיפת השמירה על הניקיון, אם על ידי חיוב בצו של בעלי נכסים שאינם נקיים, אם באמצעות הטלת קנסות כספיים על משליכי פסולת ו/או בעלי נכסים שאינם דואגים לניקיון נכסיהם.
העירייה מפקחת על שעות הפתיחה של עסקים, מסעדות, בתי-קפה, בתי קולנוע, בין היתר לעניין שעות פתיחתם.
העירייה מחויבת להסדיר את הרחצה בחופי רחצה מוכרזים וכיו"ב.
לצורך אכיפת הוראות חוקי העזר נעזרת הרשות המקומית בפקחים.
לנוחיותכם מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של העירייה.
  • הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.
חוקי העזר לטבריה - אתר משרד הפנים (יש לבחור שם רשות "טבריה" ואחר כך לחיצה על קישור "חוקי עזר" המופיע בסרגל הימני)