sideBarטבריה ממחזרת PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

היחידה לאיכות הסביבה בעיריית טבריה פועלת לשמירה על סביבה נקייה וירוקה וליצירת איכות חיים מיטבית לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה.

בכלל הפעולות אותן מבצעת היחידה הושם דגש על קידום נושא המחיזור שהינו אבן בוחן לרמת איכות החיים בכל עיר.

עירנו מייצרת מידי יום טונות רבות של אשפה לסוגיה השונים. פינוי האשפה והטמנתה באים על חשבון עתודות קרקע לאומיות תוך יצירת מפגעים סביבתיים, בנוסף חלק ניכר של האשפה אותה אנו משליכים משמשת למעשה גם כחומר גלם, אותו ניתן להכניס בשנית למעגל הייצור בתהליך המיחזור.

 

במטרה להקל על מלאכת הפרדת הפסולת, הציבה עיריית טבריה ברחבי העיר מתקנים ייעודיים לפסולת קרטון, נייר עיתון ובקבוקי פלסטיק. להסבר על שימוש במקני המחזור השונים.

 

אנו קוראים לתושבים להשתמש במתקנים אלו ובכך לסייע במאמץ הכללי להגנת הסביבה, יחד נשמור כולנו על טבריה נקיה!

 

מספור ומיפוי מתקני איסוף בקבוקי פלסטיק

מספור ומיפוי מכלי אצירה לפסולת זכוכית

מספור ומיפוי מתקני איסוף נייר

מספור ומיפוי מתקני איסוף קרטון

מספור ומיפוי מתקני איסוף אריזות שימורים ופלסטיק

רשימת קבלני איסוף מורשים למחזור


 

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים