אתה כאן כספים ארנונה
sideBarארנונה PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

 

מנהל הארנונה :

ריקי אואזנה unknown male profile

פקס : 04-9128889
שעות קבלת קהל : בתיאום טלפוני
דואר אלקטרוני :

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת


בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו - 1976, מינתה מליאת מועצת עיריית טבריה, בישיבתה מיום י"א בתמוז התשע"ט (14 ביולי 2019), את ריקי אואזנה, מ"מ גזבר העירייה, למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

* פורסם בילקוט הפרסומים מס' 8387, 12 באוגוסט 2019.

 

צו הארנונה לשנת 2018

צו הארנונה לשנת 2017

צו הארנונה לשנת 2016

צו הארנונה לשנת 2015

צו הארנונה לשנת 2014

צו הארנונה לשנת 2012מהי ארנונה ?

הארנונה הכללית הנה מס המוטל מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה על המחזיקים בנכסים בתחומי העיר.
שיעור הארנונה נקבע ע"פ חוק ההסדרים וצו הארנונה האמור להיות מאושר ע"י שרי הפנים והאוצר.

חיוב הארנונה הינו שנתי (מינואר עד דצמבר) והוא נקבע על פי סוג הבניין, השימוש והשטח. תשלום הארנונה באופן סדיר ע"י התושבים מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.

מחלקת הגבייה :

מחלקת הגביה אחראית על גביית ההכנסות העצמיות של העירייה בנושאי מים, ביוב, ארנונה ואגרות שילוט.

אופן התשלום:

מבלי לפגוע באמור לעיל מאפשרת העירייה לשלם את החיוב בהסדר תשלומים, אשר הראשון בהם הינו בראשון לינואר כל שנה, ואולם מובהר כי על הסדר תשלומים מסוג זה יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"מ- 1980. 

למשלמים תשלום שנתי מראש תינתן הנחה בשיעור של 0.5%. 

למשלמים באמצעות הוראת קבע בבנק תינתן הנחה בשיעור של 0.01% וכן יחולק כל תשלום דו חודשי לשני תשלומים. 

כמו כן, ניתן לשלם טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי.

הגשת השגה על חיובי ארנונה :

המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב ארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:

  1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

 

השגה -  ניתן להגיש השגה על שומות הארנונה. 
יש להגיש את ההשגה למחלקת הגביה ברח' גליל 52 בנין גליל סנטר קומה 3, במסירה אישית למזכירות המחלקה או בדואר רשום.
על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר שליד הרשות המקומית.
כתובת למשלוח עררים: משרד עו"ד יוסי עמר, רחוב יוחנן בן זכאי 14, דוא"ל: כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת
טל': 04-6721643, פקס: 04-6724789

על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

 

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים