הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

 ספר טלפונים - יחידות העירייה

שם היחידה בקשות לתמיכה 
אגף ספורט
מחלקה בקשות לתמיכה
יחידה  
מנהל/ת  
מזכירה  
כתובת  
טלפון  
פקס  
שעות קבלת קהל
 
דואר אלקטרוני  
סדר הופעה 551
תיאור

​​​​​​בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2021 למוסד ציבור הפועל בתחום הספורט

​עיריית טבריה מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2021, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות.
את הבקשות יש להגיש ע"ג טופס המוזכר בנספח א' בנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשוית המקומיות ולדיון בהם (להלן נוהל התמיכות), בצרוף כל המסמכים הנדרשים.

טופסי בקשה, תבחינים שעל פי הם תאושר תמיכה במידה ותאושר והוראות מובאים לפניכם בקישורים המצורפים להלן.
אם יחולו שינויים בהוראות יהיה על המוסדות לתקן הפרטים כפי שיפורסם מעת לעת.

טופסי בקשה מלאים על צירופיהם יש להגיש באמצעות המייל לכתובת: dorona88@gmail.com, לא יאוחר מיום 29.11.2020, בשעה 12:00.

תשומת לבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

 1. התקציב שעומד למטרה זו טרם אושר ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים ואין וודאות שיאושר תקציב למטרה זו, ואם כן מה יהיה גובהו. לאור זאת, ייתכן שהגשת הבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה ומוסד ציבור לא יישמע בכל טענה בשל כך.
 2. בקשות אשר לא מולאו כראוי או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, לא יידונו בוועדה המקצועית שהוקמה לצורך בחינת הבקשות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.
 3. הוועדה המקצועית תקיים הליך דיון בבקשות התמיכה בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, ולדיון בהן (להלן נוהל התמיכות) על פי מבחני התמיכה הרלבנטיים, תוך התמקדות בהישגים ובתוצאות שהשיגו המוסדות, אשר אושרו ו/או יאושרו ע"י מועצת העיר.
 4. תשומת לב המוסדות לנוהל התמיכות הקובעים בין היתר:
  א. מוסד ציבור שנתמך בשנים קודמות יצרף אישור רו"ח על כך שהמוסד פעל בהתאם לכל דין.
  ב. לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר אינו פועל בתחום הרשות.
  ג. התמיכה המקסימאלית של הרשות לא תעלה על 80% מתקציבו של המוסד ציבור.
 5. במידה ויאושרו התמיכות, יתכנו שינויים במהלך השנה בהתאם ליכולת הרשות ובחינת מצבה במהלך השנה.

פרטים והנחיות מפורטות ניתן לקבל במחלקת הספורט, טל': 04-6739598, או באמצעות פנייה למייל: dorona88@gmail.com
תמונה
 
קישור חליפי
סטאטוס פעיל כן
תמונה לתצוגת תתי יחידות
 
קבצים מצורפים

בקשות לתמיכה

​​​​​​בקשות לתמיכה מתקציב העירייה לשנת 2021 למוסד ציבור הפועל בתחום הספורט

​עיריית טבריה מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2021, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות.
את הבקשות יש להגיש ע"ג טופס המוזכר בנספח א' בנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשוית המקומיות ולדיון בהם (להלן נוהל התמיכות), בצרוף כל המסמכים הנדרשים.

טופסי בקשה, תבחינים שעל פי הם תאושר תמיכה במידה ותאושר והוראות מובאים לפניכם בקישורים המצורפים להלן.
אם יחולו שינויים בהוראות יהיה על המוסדות לתקן הפרטים כפי שיפורסם מעת לעת.

טופסי בקשה מלאים על צירופיהם יש להגיש באמצעות המייל לכתובת: dorona88@gmail.com, לא יאוחר מיום 29.11.2020, בשעה 12:00.

תשומת לבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

 1. התקציב שעומד למטרה זו טרם אושר ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים ואין וודאות שיאושר תקציב למטרה זו, ואם כן מה יהיה גובהו. לאור זאת, ייתכן שהגשת הבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה ומוסד ציבור לא יישמע בכל טענה בשל כך.
 2. בקשות אשר לא מולאו כראוי או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, לא יידונו בוועדה המקצועית שהוקמה לצורך בחינת הבקשות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.
 3. הוועדה המקצועית תקיים הליך דיון בבקשות התמיכה בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, ולדיון בהן (להלן נוהל התמיכות) על פי מבחני התמיכה הרלבנטיים, תוך התמקדות בהישגים ובתוצאות שהשיגו המוסדות, אשר אושרו ו/או יאושרו ע"י מועצת העיר.
 4. תשומת לב המוסדות לנוהל התמיכות הקובעים בין היתר:
  א. מוסד ציבור שנתמך בשנים קודמות יצרף אישור רו"ח על כך שהמוסד פעל בהתאם לכל דין.
  ב. לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר אינו פועל בתחום הרשות.
  ג. התמיכה המקסימאלית של הרשות לא תעלה על 80% מתקציבו של המוסד ציבור.
 5. במידה ויאושרו התמיכות, יתכנו שינויים במהלך השנה בהתאם ליכולת הרשות ובחינת מצבה במהלך השנה.

פרטים והנחיות מפורטות ניתן לקבל במחלקת הספורט, טל': 04-6739598, או באמצעות פנייה למייל: dorona88@gmail.com