אתה כאן לשכת מנכ"ל יועץ לענייני אזרחים ותיקים
sideBarיועץ הרשות לענייני אזרחים ותיקים PDF גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

 

יועץ ראש הרשות לאזרחים ותיקים:      שלומי זר


טלפון :

050-6512815

דואר אלקטרוני :

כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 

שלומי זר מונה לתפקיד יועץ הרשות לענייני אזרחים ותיקים ומשמש בתפקידו בהתנדבות.

 "אזרח ותיק" - תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד - 2004 (גבר - 67 שנים, אשה - 62 שנים).

תפקיד היועץ לרשות המקומית (סעיף 7ד):
(א) היועץ לרשות המקומית ייעץ לראש הרשות המקומית, למועצת הרשות ולעובדי הרשות, בכל עניין הנוגע לאזרחים הותיקים שבתחומי הרשות המקומית, ובכלל זה בעניינים אלה:
1. הרחבה ושיפור של שירותים קיימים לאזרחים ותיקים;
2. גיבוש מדיניותה של הרשות המקומית לשם קידום ענייני האזרחים הותיקים; 
    ייעוץ לפי פסקה זו יינתן בתיאום עם מנהל המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות
    המקומית; 
3. הפעולות שיש לנקוט לשם טיפוח תודעה ציבורית בענייני אזרחים ותיקים באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.
(ב) לשם ביצוע תפקידו כאמור בסעיף קטן (א) ינקוט היועץ לרשות המקומית, בין השאר, פעולות אלה:
1. איסוף מידע ונתונים הנוגעים לענייני אזרחים הותיקים שבתחום הרשות המקומית;
2. איתור צורכי האזרחים הותיקים שבתחום הרשות המקומית, לשם הכנת תכניות לקידום ענייניהם;
3. שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בענייני אזרחים ותיקים;
4. בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לעניינים של האזרחים הותיקים ברשות והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות.
(ג) תפקידו של היועץ לרשות המקומית יהיה מתן ייעוץ בלבד, והוא לא יהיה רשאי ליתן הוראות לעובדי הרשות המקומית במסגרת תפקידו כאמור.

זכאויות:
- אגרת טלוויזיה:
(א) אזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע עד 30 ביוני של שנת כספים פלונית, זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט טלויזיה לפי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965; הגיע לגיל הקובע אחרי 30 ביוני של שנת כספים פלונית, יהיה זכאי להנחה בשיעור האמור, באותה השנה, רק לגבי מחצית האגרה. 
(ב) ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלויזיה, הוא אזרח ותיק. 

- תשלומי ארנונה:
(א) אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.
(ב) ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן-חוק הבטחת הכנסה)- בשיעור של 100%.

- תחבורה ציבורית:
(א) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין-עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

- דמי כניסה לגנים ולאתרים:
אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.

- דמי כניסה למופעים:
אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך, התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים או גופים מסוימים החיבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14.

- רכישת תרופות:
אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה.

 
מפה תיירותית small_line_02 מסלולי טיול small_line_02 נופשים בחופים