הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Eng
Fra
סגור תפריט

קול קורא לוועדי בתים לקבלת מענקים לביצוע עבודות חיזוק ומיגון מבנים

תאריך: 14/12/2020

​קול קורא לוועדי בתים לקבלת מענקים לביצוע עבודות חיזוק ומיגון מבנים באזור קו השבר הסורי-אפריקאי

משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") מבקש לסייע לבתים משותפים הממוקמים באזור קו השבר
הסורי אפריקאי באמצעות האגודה לתרבות הדיור (להלן: "האגודה"), במתן מענקים לחיזוק ו/או
מיגון מבנים (להלן: "המענק"). מסמך הקול קורא שהוציא המשרד נמצא באתר האינטרנט של
האגודה, בכתובת: www.tarbut-hadiur.gov.il ולהלן עיקריו:

תנאי הסף לקבלת המענק:
1 . המענק יינתן רק לבניינים הנמצאים באחד היישובים הבאים: בית שאן, טבריה, צפת, קצרין, קריית שמונה, חצור הגלילית, ראש פינה, עפולה, מגדל העמק ואילת.
2 . המענק יינתן לבניינים הכוללים 4 יחידות דיור ומעלה שבנייתם הסתיימה לפני שנת 1982 .
3 . המענק יינתן רק לבניינים שעבודות החיזוק/מיגון אשר במסגרתם מבוקש המענק טרם החלו.
4 . המענק יינתן רק לבניינים אשר כל בעלי הדירות בהם ישתתפו בלפחות 5% מסך עלויות ביצוע העבודות.
5 . "עלויות ביצוע העבודות" אינן כוללות עלויות נלוות, לרבות ומבלי לגרוע מעלויות הכרוכות בתכנון, אנשי מקצוע, יועצים שונים לרבות עו"ד, עלויות חתימה על הסכם עם הקבלן, אגרות ועלויות הקשורות לתהליך קבלת היתר בניה.

סוגי מענקי השיפוץ הם:
א. מסלול א': חיזוק – חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה ושיפוץ הרכוש המשותף, לרבות חדר מדרגות, לובי הבניין, חזיתות, איטום גג, מערכות מים וביוב וכיוב' (בהתאם לנדרש). גובה המענק שיינתן במסלול זה יהיה עד לסך של 100,000 ₪ ליחידת דיור.
ב. מסלול ב': חיזוק ומיגון /חיזוק ושיפור מיגון– חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה ושיפוץ הרכוש המשותף, לרבות חדר מדרגות, לובי הבניין, חזיתות, איטום גג, ערכות מים וכיוב' (בהתאם לנדרש) ובנוסף, התאמת אחד החדרים בדירה למרחב מוגן, בניית תוספת ממ"ד לדירה קיימת או הפיכת חדר ביטחון לממ"ד תקני - בדירות / מבנים אשר קיים בהם חדר ביטחון שיש להסב אותו לממ"ד תקני. גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 200,000
₪ ליחידת דיור בהתאם לחלוקה הבאה: המענק בגין רכיב החיזוק לא יעלה על סך של 100,000 ₪ ליחידת דיור והמענק בגין רכיב המיגון/ שיפור מיגון לא יעלה על סך של 100,000 ₪ ליחידת דיור.

תינתן עדיפות:
א. למבנה מסוכן, אשר יצא לגביו צו מבנה מסוכן רשמי מטעם הרשות המקומית.
ב. לבניין שלא קיבל סיוע מהמשרד במהלך 10 השנים האחרונות.
ג. לבניין שקיימות בו דירה/דירות המשמשות לדיור ציבורי.
ד. על פי דירוג סוציואקונומי של היישוב.
ה. על פי מאפיינים אחרים, בהתאם לשיקול דעת ועדת ההיגוי.

תנאים נוספים לקבלת המענק לאחר הודעת הזכייה:
א. העבודות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הרשום ברשם הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969) הרשאי, על פי סיווגו במרשם, לבצע את העבודות הנדרשות ואשר בידיו אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
ב. בתוך 90 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה יידרש ועד הבית שקיבל אישור זכאות לסיוע להציג את המסמכים הבאים:
1 . פרוטוקול בחתימת כלל בעלי הדירות המתחייבים לשאת בכל עלויות השלמת הפרויקט שמעבר לסכום המענק.
2 . הצעת מחיר מקבלן רשום, כאמור לעיל, הכוללת את פירוט העבודות עפ"י חוו"ד של מהנדס קונסטרוקציה אשר תוגש לאישור מהנדס האגודה.
ג. הסכם התקשרות חתום בין ועד הבית לקבלן בכפוף להצעת המחיר המאושרת. ההסכם יכלול, בין היתר, את הסך הכולל של עלות העבודות, הוראה בלתי חוזרת להעברת המענק ישירות לקבלן בהתאם לאבני הדרך שנקבעו ע"י המשרד כמפורט להלן.
ד. העבודות תחלנה בתוך 24 חודשים ממועד ההודעה על הזכייה, בכפוף להיתר בניה שיוצג. לא החלו העבודות בתוך תקופה זו, למשרד יהיה שיקול דעת בביטול הזכאות לקבלת הסיוע והעברתה למשתתף אחר.
ה. יובהר כי כספי המענק יועברו לקבלן המבצע בהתאם לאבני הדרך שנקבעו ע"י המשרד (ביצוע העבודות בפועל: גמר יסודות, גמר עבודות שלד, גמר חיזוק/בניית ממ"דים, טופס 4) ובכפוף להוכחת תשלום כל חלקו של ועד הבית בגין העבודות.
ו. יובהר כי ביצוע התשלום האחרון בשיעור של 30% מגובה המענק, מותנה בסיום עבודות השיפוץ (טופס 4) בתוך תקופה שלא תעלה על 5 שנים ממועד ההודעה על הזכייה.

אופן הגשת הבקשות לקבלת המענק:
1 . בקשות לקבלת המענק יוגשו לאגודה לתרבות הדיור על גבי טופס המצוי באתר האינטרנט של
האגודה, בכתובת www.tarbut-hadiur.gov.il 
2 . הבקשות יוגשו במייל לכתובת: michrazim1@tarbut-hadiur.gov.il
3 . עם קבלת הבקשה במייל, יקבל השולח במייל חוזר הודעת "אישור קבלה".
4 . המועד האחרון להגשת הבקשות למענק הינו עד ליום 11.2.2021 בשעה 16:00. בקשות אשר תוגשנה לאחר מועד זה, לא ידונו.

את הבקשות לקבלת המענק יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:
1 . אישור משרד מהנדס העיר/הרשות המקומית ו/או מסמך רשמי אחר המאשר את שנת גמר הבניה של הבית המשותף.
2 . נסח טאבו עדכני.
3 . פרוטוקול אסיפת דיירים הכולל החלטה בדבר ביצוע העבודות בהתאם לאחד המסלולים והתחייבות הדיירים לתשלום חלקם בעבודות מעבר לכספי המענק.
4 . הצעת מחיר לעבודות הכוללת אומדן וכתב כמויות.
5 . חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור המתמחה בסוג העבודה המבוקשת בהתאם למסלול הנבחר עפ"י הבקשה למענק.
6 . אישור רשמי של מהנדס הרשות המקומית המאשר על הכרזת הבניין כמבנה מסוכן, ככל שקיים.

הסברה ומידע לוועדי בתים:
האגודה לתרבות הדיור באמצעות נציגיה במחוזות צפון   (04-8628088), דרום (08-6277713) ובמטה (03-6831851), תסביר ותמסור מידע לוועדי הבתים אודות מסלולי המענקים, תנאי הזכאות, המסמכים הנדרשים, אבני הדרך לתשלום וכל מידע אחר והכל בהתאם לנהלים ולהוראות משרד הבינוי והשיכון.

דגשים:
  • יובהר כי משרד הבינוי והשיכון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל הצעה העומדת בתנאי הקול הקורא, לשנות את כללי הקול הקורא, לבטלו בכל שלב, והכל מבלי שתהא למבקש כל טענה או תביעה בקשר לכך. למען הסר ספק, יובהר כי במקרה כאמור לא יהיה זכאי המציע לכל פיצוי, תשלום או זכות, ממשרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמו.
  • פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון ו/או את האגודה לתרבות הדיור בכל צורה שהיא.